Menu

Privacyverklaring

LIV aan het werk hecht veel waarde aan de bescherming van per-soonsgegevens en de bescherming van jouw privacy.

In deze verklaring willen we heldere en transparante informatie verstrekken over welke gegevens we verwerken en hoe dat wij als organisatie omgaan met deze persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en zullen daarom zorgvuldig omgaan met deze gegevens. LIV aan het werk houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR).

 Dit houdt verder in dat wij:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor zij verstrekt zijn;
 • de verwerking van de gegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden;
 • je uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende organisatorische en technische maatregelen getroffen hebben om jouw persoonsgegevens maximaal te beveiligen;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor zij verstrekt zijn;
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens en je hieromtrent willen informeren en deze willen respecteren.

Je persoonsgegevens worden door LIV aan het werk (verwerkingsverantwoordelijke) verwerkt  in functie van de volgende doelstellingen:

 • het begeleiden van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt als partner van de VDAB (algemeen belang en uitvoering van de overeenkomst tussen jou en LIV aan het werk);
 • het begeleiden van werkenden op de arbeidsmarkt als partner van de VDAB (op grond van het algemeen belang en uivoering van de overeenkomst tussen jou en LIV aan het werk);
 • statistische doeleinden (gerechtvaardigd belang) – hiervoor worden de persoonsgegevens evenwel gepseudonimiseerd/geanonimiseerd.

Om onze werking continu te verbeteren wordt een tevredenheidsmeting gestuurd naar alle cliënten van de referteperiode (gerechtvaardigd belang).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen, verwerken en bewaren:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres i.f.v. communicatie en/of het vervullen van wettelijke verplichtingen en begeleiding;
 • gegevens m.b.t kostenvergoedingen: bedrag, bankrekeningnummer voor uitbetaling;
 • gegevens afkomstig van onze partners (VDAB/GTB);
 • gegevens afkomstig van relevante verwijzers, werkgevers mits uitdrukkelijk akkoord van de betrokkene;
 • stage-overeenkomsten, opleidingscontracten, aanwezigheidslijsten met handtekening, ondertekende evaluaties van stage, inlichtingenblad VDAB.

Voor de hierna vermelde gegevens geldt dat LIV aan het werk ze pas verwerkt wanneer je daartoe jouw uitdrukkelijke toestemming geeft:

 • foto’s;
 • getuigenissen voor algemene publicatie (bv. op website);
 • gegevens van externe personen (niet partners) zoals hulpverleners of werkgevers.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken de minimaal nodige persoonsgegevens aan derde partijen (niet-partners) indien:

 • dit in functie is van de doelstellingen zoals hierboven geformuleerd;
 • en je een uitdrukkelijk akkoord geeft voor verstrekken van deze informatie;
 • en deze derde partij een relevante schakel is in het proces van arbeidsbemiddeling.

Als partner van de VDAB/GTB behoudt LIV aan het werk het recht om alle informatie die kadert binnen de doelstellingen te delen met VDAB/GTB zonder jouw voorafgaandelijke toestemming.

Bewaartermijn

LIV aan het werk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt tenzij op grond van de wettelijke bepalingen een langere periode vereist wordt.

Dit betekent dat de gegevens op basis van onze wettelijke verplichtingen voor een periode van tien jaar bewaard worden in het dossier. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • toelating voor het delen van gegevens;
 • ondertekening reglement van orde (met klachtenprocedure);
 • opleidingscontract VDAB inclusief GIBO/K-IBO contract;
 • stage-overeenkomst VDAB;
 • bijlage (addendum) bij stage-overeenkomst;
 • onkostennota kinderopvang;
 • aanwezigheidslijsten met handtekening;
 • afwezigheidsattesten;
 • formulier gezondheidsbeoordeling;
 • minstens 1 getekend formulier dat er evaluatie plaatsvond per stage/inclusief GIBO/K-IBO;
 • inlichtingenblad VDAB.

Alle andere gegevens worden tot maximum zeven maanden na het beëindigen van het begeleidingscontract verwijderd van de dataserver en back-upmedia.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en  onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren/anonimiseren waar mogelijk of nodig en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • op vlak van IT hebben we voorzien in de beveiliging van het platform om inbreuken of gegevensverlies te voorkomen;
 • organisatorisch zijn de nodige maatregelen getroffen om de beveiliging van gegevens maximaal te garanderen.

Je rechten omtrent jouw gegevens:

 • je hebt het recht op inzage en een kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben;
 • je hebt het recht op een correctie en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn;
 • je mag eisen dat jouw persoonsgegevens gewist worden onder andere wanneer:
  • ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze verzameld of verwerkt werden;
  • wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking;
  • wanneer je terugkomt op jouw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking;
  • wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken wanneer:
  • je de juistheid van die gegevens betwist,
  • de verwerking onrechtmatig is
  • LIV aan het werk deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl je deze gegevens wel nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (de organisatie is verplicht de persoonsgegevens langer te bewaren omdat de cliënt deze gegevens nodig heeft in een juridische procedure waarin de cliënt verwikkeld is;
  • in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van LIV aan het werk zwaarder doorwegen dan die van jezelf moet de gegevensverwerking beperkt worden.
 • je kan de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een digitaal formaat, zodat je deze kan doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op jouw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van jouw toestemming hebben verkregen, kan je jouw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig;
 • LIV aan het werk kan jouw verzoek tot uitoefening van deze rechten weigeren, wanneer deze onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen of de privacy van anderen in gevaar brengen.

Klachten

Wanneer je meent een klacht te hebben over de manier waarop LIV aan het werk jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan je steeds een klacht bij de Privacy Commissie indienen.

Deze privacyverklaring wordt integraal opgenomen op onze website www.livaanhetwerk.be

Contactgegevens

Mocht je vragen hebben of zich zorgen maken over de privacy van jouw persoonsgegevens, kan je ons steeds contacteren via

privacy@livaanhetwerk.be of per schrijven aan:

 

LIV aan het werk

t.a.v. PRIVACY

Boddenveldweg 11

3520 Zonhoven.

Wijziging privacy statement

LIV aan het werk kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Klokkenluidersrichtlijn 2019/1937

LIV aanhetwerk/IGL houdt zich aan de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement. Lees in dit document meer over de inbreuken bij IGL (Terheide en LIV aanhetwerk) kunt melden.

 

100%
gelukkig zijn
in je job

© LIV aan het werk 2024 - Privacyverklaring